Kohaku

Kohaku

photo credit: randychiu via photopin cc

photo credit: randychiu via photopin cc